T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKİ UYGULAMALAR

İLE

SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI

TEMMUZ 2002

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARINDAKİ UYGULAMALAR

İLGİ:a)625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu.

        b)Karayolları Trafik Kanunu.

c)Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği.

d)Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği.

e)Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretlerinin Tespit ve Tahsil Yönetmeliği.

f)Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik.

g)Karayolları Trafik Yönetmeliği.

h)Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, gelişen ve değişen koşullara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeniden düzenleme yapılması gerekli görülmüştür. Bu kurslardaki uygulamaların 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve ilgili yönetmelik, yönerge ve emirler ile aşağıda yer alan Esaslara göre yürütülmesi gerekmektedir.

 

1-ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU AÇILMASI

 

a)Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının faaliyete başlayabilmesi için ilgi (a) Kanun, ilgi (c) ve (d) Yönetmelik, ilgi (h) Yönerge hükümlerine göre kurum açma ve öğretime başlama izni alınması, valiliklerin eksik bilgi ve belgesi bulunan başvuruları Bakanlığa göndermemeleri gerekmektedir. Ayrıca yapılan yazışmalarda kurumun açılmasının uygun olup olmadığına ilişkin valilik görüşüne yer verilir.

 

b)Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açmak isteyenlerin başvuruları ilgi (c) ve (d) Yönetmelik ekindeki “Başvuru Formu” ile yapılır. Tarihsiz ve kayıt görmemiş dilekçeler millî eğitim müdürlüklerince işleme alınmaz. Kurum açma ve öğretime başlama izinleri birlikte alınmak isteniyorsa bu durum dilekçede belirtilir.

 

c)Valiliklerce düzenlenen kurum açma veya öğretime başlama izni verilmesine esas raporlarda yorum gerektirmeyecek şekilde ifadeler kullanılmalı, binaya ve direksiyon eğitim alanına ilişkin bütün özellikler raporda ayrıntılı olarak yer almalıdır.

 

d)Kurum adına düzenlenen ruhsatnamelerin bir örneği İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.

 

e)Düzenlenen dosyalardaki belge ve raporların asılları Bakanlığa gönderilir.

 

f)Kurslarda kontenjan tespiti; üçer derslik grubu (Trafik ve Çevre Bilgisi Dersliği, İlkyardım Dersliği, Motor ve Araç Tekniği Dersliği) olarak ve en küçük derslik kontenjanı esas alınarak yapılır.

 

Kontenjan artırımında bulunmak isteyen kurumların gerekli araç-gereçle donatılmış standartlara uygun en az üç derslik hazırlamaları gerekir.  Ancak kontenjan sabit kalmak koşuluyla gerekli araç gereçlerle donatılmış derslikler (Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım, Motor ve Araç Tekniği dersliklerinden bir veya birkaçı) eklenmesi mümkündür.

 

g)Onaylı yerleşim plânı ve direksiyon eğitim alanı dışında; irtibat bürosu, kayıt bürosu, acente, haberleşme merkezi ve benzer adlar altında bölüm açılmaz.

Kurumun bütün birimleri aynı binada ve yerleşim plânına uygun olmalıdır.

 

 

 

2-DİREKSİYON EĞİTİM ARAÇLARI

 

 

1-Kursta kullanılacak direksiyon eğitim araçları ilgi (h) Yönergeye uygun olarak düzenlenir. Demirbaş araçlar demirbaş defterine kayıt edilir.

 

2-Finansal kiralama yoluyla temin edilen araçların mülkiyeti kurucuya ait olmadığından bu gibi araçlar demirbaş olarak kabul edilmez.

 

3-“H“ sınıfı sertifika alacakların 16 saat direksiyon eğitimi dersi almaları zorunluluğu bulunmaktadır. İlgi (h) Yönergede “H“ sınıfı sertifika verecek kurumların, bu sınıf demirbaş araç bulundurması zorunlu görülmemiştir. Ancak  “H“ sınıfı sertifika verecek kurumların, bu sınıfın direksiyon eğitimi dersi için, kursiyerin özür grubuna uygun kiralık araç bulundurmaları veya    kursiyere,  kendi aracı ile eğitim vermeleri gereklidir.

Bu nedenle “ H “ sınıfı sertifika  direksiyon eğitimi dersi için kurumun kiraladığı aracın, eğitim  verilen kursiyerin özürlü durumuna uygun olduğuna ilişkin belge örneğinin veya araç kursiyere ait ise ruhsatnamenin bir örneğinin il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne verilir.

 

4-Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:

a)Kurum müdürlükleri direksiyon eğitim aracıyla ilgili olarak:

-Aracın plaka, şaşi ve motor numaraları ile birlikte çift frenli-çift debriyajlı, tek direksiyon sistemli, her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğunu,

-Araçların, tüzel kişilik olan kurumlarda kurum, gerçek kişiye ait kurumlarda kurucu adına kayıtlı ve ilgi (h) Yönergede belirtilen sayıya uygun olduğu, kiralık olan araçlar için  en az bir yıllık kira sözleşmesinin yapıldığını,

bildiren bir dilekçe ve araca ait “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi”nin noter onaylı örneği ile millî eğitim müdürlüklerine gönderilir.

 

 

b)Kurum müdürlüklerince gönderilen belgeler il millî eğitim müdürlüklerince incelenecek,

 -Direksiyon eğitim araçlarının çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemli olup olmadığı millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen bilirkişilere, (Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli teknik elamanlar veya teknik öğretmenler bilirkişi olarak görevlendirilebilir.) bilirkişi görevlendirme olanağı bulunmaması halinde durum notere tespit ettirilir.

-Belgeler kayıtlarla karşılaştırılarak araçların kurucu adına kayıtlı veya ilgili mevzuata göre kiralayanın kurucu olup olmadığı kontrol edilir.

-Kurucu tüzel kişi ise aracın tüzel kişilik adına, gerçek kişi ise gerçek kişi adına tescilinin yapılıp yapılmadığı (Kiralık araçlar hariç) incelenecektir.

(Tüzel kişiliklerde kurucu temsilcisi adına kayıtlı olan araçlar kurumun mülkiyetinde sayılmaz.)

-Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması halinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Ek:1 forma göre kullanım izni verilir.

c) Araç izin onaylarının örneği Bakanlığa gönderilmeyecektir. Sadece; yeni açılan kurumlarda, program ilavesi ve devir  işlemlerinde, ayrıca Bakanlığa bilginin iletilmesi gereken durumlarda üst yazıda araçların uygun görülerek kullanım izinlerinin verildiği veya verileceği ifade edilir.

d) Kurumların demirbaşından düşen araçlarla ilgili iş ve işlemler de valiliklerce sonuçlandırılır. Demirbaştan düşülen araçlarla ilgili kayıtlar millî eğitim müdürlüklerinde tutulur, bu konuda Bakanlığa her hangi bir bildirimde bulunulmaz.

 

5) Millî eğitim müdürlükleri, kurumların demirbaş olarak gösterdikleri eğitim araçlarının kimin adına kayıtlı olduğunu her ay kontrol ederler.

 

6) Eğitim aracının her iki ön kapısına ait olduğu sürücü kursunun adı ve telefonu yazılır. Bunun dışında aracın hiçbir yerine herhangi bir yazı yazılmaz. 

 

7) Aracın üst kısmına mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında

 
 


SÜRÜCÜ ADAYI

 

 

ifadesi bulunan ve görülebilir  net alanı 15x60 ebadındaki levha konulur.

 

 

 

3-EĞİTİM ARACINDA BULUNMASI GEREKENLER

 

Eğitim araçlarında;

a) Aracın kursta kullanılması için yapılmış olan noter onaylı kira sözleşmesi veya kuruma ait olduğuna ilişkin ruhsatnamenin aslı,

b) Usta öğreticinin çalışma izninin bir örneği,

c) O araçla eğitim görecek kursiyerlerin isim ve çalışma saatlerini gösterir liste,

d) Araç kullanım izin onayının bir örneği,

e) Direksiyon eğitim dersinin yapıldığı tarih, saat ve konularını belirten ayrıca ders sonunda öğretici ile kursiyer tarafından ad ve soyad yazılarak imzalanacak olan “Direksiyon Eğitim Takip Formu” bulunur.

 

Karayollarındaki akan trafik içinde yapılacak eğitim için ayrıca; kurs müdürlüğünce düzenlenmiş olan “K “ sınıfı sürücü aday belgesi bulunur.

 

 

 

4-ARAÇLARIN SINAVLARDA KULLANILMASI

 

 

1-     Sınavda kullanılacak araca:

 

                           DİKKAT..................                   (Kırmızı Renkte)

ÖZEL SÜRÜCÜ KURSU SINAV ARACIDIR.......(Beyaz Renkte)

 

İfadesi, görülebilir şekilde sınav aracının ön ve arka kısmına asılır.

 

 

5-DİREKSİYON EĞİTİM ALANI

 

1- Direksiyon eğitim alanı, ilgi (d) Yönetmeliğin 61 inci maddesi ve ilgi (h) Yönergeye göre düzenlenir ve ışıklandırılır.

 

2- En az  60 x 120 cm ebadında ve siyah zemin üzerine sarı boya ile direksiyon eğitim alanı olduğuna ilişkin levha asılması gerekir.

 

3- Direksiyon eğitim alanı ile ilgili inceleme raporları ilgi (c) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (e) fıkrasına göre düzenlenir.

 

4- Direksiyon eğitim alanının kurumun bulunduğu yerleşim merkezi sınırları (İlde ise merkez ilçe, İlçede ise İlçe sınırları) içinde bulunması gerekir.

Büyükşehir statüsündeki illerde faaliyette bulunan kurumların direksiyon eğitim alanının ise kurumun bulunduğu büyükşehir belediye sınırları içinde bulunabilir. Bu durumda, kurum binası ile direksiyon eğitim alanı büyükşehir belediyesi sınırları içinde farklı ilçelerde olabilir.

Ancak İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan kursların direksiyon eğitim alanlarının Anadolu yakasında; Avrupa yakasında olan kursların direksiyon eğitim alanlarının ise Avrupa yakasında olması gerekir. Bu ilde faaliyette bulunan sürücü kurslarının bu Esasların yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde direksiyon eğitim alanlarını buna göre düzenlemeleri gerekmektedir.

 

5- Direksiyon eğitim alanında trafik işaret levhaları amaçlarına uygun bir şekilde yerleştirilir.

 

6-Direksiyon eğitim alanına yabancı kişilerin ve çocukların girmemesi için gerekli önlemin alınması ve muhtelif yerlere uyarıcı levhaların konulması (Gerekiyorsa bekçi görevlendirilmesi ) gerekir.

7- Kursiyerlerin direksiyon eğitimi gördükleri süre içinde eğitim alanında uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi için kurs müdürü veya en az orta öğretim kurumu mezunu “Direksiyon Eğitim Alanı Sorumlusu”  bulunur.

 

8- 5.000 veya 10.000 m2’lik  direksiyon eğitim alanları en çok iki kurum tarafından ortaklaşa kullanılabilir. Kiralık olanlar için her iki kurum adına düzenlenmiş noter onaylı kira sözleşmesinin yapılması gereklidir.

 

9- Direksiyon eğitim alanını ortaklaşa kullanan kurumlar ile aynı kurucuya ait merkez şubelerindeki direksiyon eğitim araçları ve usta öğreticilerini ortaklaşa kullanmak isteyenler aşağıda belirtilen esaslara göre hareket edeceklerdir:

 

a)Her kurum, merkez ve şubelerine eğitim araçları ile usta öğreticilerinin çalışma izin yazılarını kurumun merkez ve şubelerinin bulunduğu millî eğitim müdürlüklerine verir.

 

b)Araç kontenjanından fazla kursiyerin başvurması durumunda, kursiyer listesi millî eğitim müdürlüğüne götürülerek direksiyon eğitim alanının ortaklaşa kullanıldığı kurumlardan birinin direksiyon eğitim aracı ile usta öğreticisini ödünç almaya ihtiyaç olduğunu bildirecektir. Kurumun ihtiyacı olduğunun tespit edilmesinden sonra söz konusu kurumda ödünç araç ve usta öğretici kullanılabilmesi için millî eğitim müdürlüğünce gerekli izin verilecektir. (Ödünç verilecek araç ve öğreticilerin çalışma izinlerinin alınmış olması gerekir.)

c)Aynı kurucuya ait merkez ve şubelerinin direksiyon eğitim alanlarının ortak kullanılması hâlinde direksiyon eğitim araçları ile öğreticilerin ortaklaşa kullanılma işleminde de aynı esaslar uygulanır.

 

Bu maddenin (a), (b), (c) bentleri;  büyükşehir statüsündeki illerde ilçeler bazında, büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il ve ilçe bazında  uygulanır.

 

10-Direksiyon eğitim alanını ortaklaşa kullanan kurumların (Aynı kurucuya ait olsa bile) öğreticileri de ortaklaşa kullanmak istemeleri halinde araç izin onayları ile personel çalışma izin onaylarını ilgili Millî eğitim müdürlüklerine vererek izin almaları gerekir.

 

 

 

6-SOSYAL DİNLENME TESİSLERİ

 

1-Sosyal dinlenme tesislerinin direksiyon eğitim alanına en çok 200 m mesafede ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde ilgi (h) Yönergeye uygun olarak hazırlanması gerekir.

 

2-En az 60x120 cm ebadında ve siyah zemin üzerine sarı boya ile kurum isminin yazıldığı levhanın dinlenme tesisinin ön cephesine asılması gerekir.

      

 3-Birden fazla kurum tarafından kullanılan direksiyon eğitim alanında yapılan bir sosyal dinlenme tesisinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda, ikinci bir dinlenme tesisinin bulunması gerekmektedir.

7-KİTAP, YAYIN, DOKÜMAN VE EĞİTİM ARAÇLARI

 

 

1-Kursta özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatın tamamı ile kurumun faaliyete başladıktan sonraki Tebliğler Dergileri bulundurulur.

2-Kurslarda Bakanlıkça onaylanmış kitaplar okutulur.

3-Bakanlıkça onaylanmamış kitap ve eğitim aracı (Kaset, video kaseti, levha ve benzeri) kullanılamaz.

 

 

 

8- DEVAM-DEVAMSIZLIK VE YOKLAMA FİŞLERİ

 

 

1-Sınıfta kullanılacak olan yoklama fişleri kurs müdürlüğünce kaşe basılarak imzalanır.  Yoklama fişlerine ders öğreticisi tarafından tarih, dersin adı ve saati ile derse devam etmeyen ve derse geç gelenlerin numaraları, devamsızlık bulunmaması halinde ise tamam ifadesi yazılarak imzalanır. Yoklama bitmeden derse başlanmaz.

Kurs müdürlüğünce istenmesi halinde kursiyerlerin devam-devamsızlığını izlemek üzere hazırlanacak liste de yoklama sonucunda kursiyere imzalatılabilir.

2-Yoklama fişlerinde karalama yapılmaz. Yanlışlıkların üzeri tek çizgi çizilerek doğrusu yazılır.

3-Son derse giren öğretici, ders bitiminde yoklama fişini kurs müdürlüğüne teslim eder. Fişler kurs yönetimi tarafından parafe edilerek yoklama defterine aynı gün işlenir ve bir takvim  yılı korunur.

4-Kursiyerin devam-devamsızlık durumları sürekli takip edilir. Özürsüz olarak ders saati sayısının 1/5 kadar kursa devam etmeyenlerin durumu iadeli taahhütlü mektup ile adreslerine bildirilir. Bu kursiyerler hakkında ilgi (d) Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yapılır.

 

 

 

9-PLÂN-PROGRAM

 

 

1-Öğreticiler, öğretim programlarına uygun dönem plânlarını hazırlayıp kurum müdürüne verirler.

Kurum müdürü:

-Teorik derslerin dönem plânlarını dönemin başlangıcında,

-Direksiyon eğitimi dersi dönem plânlarını, teorik derslerin tamamlanmasından sonra kursiyer sayısına göre düzenleyerek

kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

Dönem plân ve programlarında değişiklik yapılması halinde yeniden düzenlenerek onaylattırılır.

 

2-Öğreticiler, dönem plânlarına uygun olarak günlük plânlarını hazırlarlar. Günlük plânlar, derse girmeden önce kurum müdürü tarafından onaylanır.

 

3-Teorik dersler için ayrı ayrı hazırlanan dönem ve günlük plânlarda;

a) Kurum adı ve adresi,

b) Dersin adı,

c) Tarihi,

d) Sertifika sınıfı,

e) Süre,

f) Ünitenin adı,

g) Konunun adı,

h) Amaçlar,

ı) Yöntem ve teknikler,

i) Gezi gözlem,

j) Kullanılacak araç ve gereçler,

ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca bir uygulama bölümü açılarak konunun işlenmesi anında yapılacak uygulamalar ana hatlarıyla bu bölüme yazılır.

 

4-Dönem plânları ders saatleri çakışmayacak şekilde düzenlenir.

 

5-Direksiyon eğitimi dersi plânlarında:

a) Direksiyon eğitimi saatleri birleştirilmeyecektir. Her ders işlendikten sonra ara verilip ikinci derse başlanacaktır.

b) Dersin işlenişi,  bir ders saati süresine göre hazırlanır. Bir ders saati süresi 50 dakikadır.

c) Eğitimde kullanılacak araçların cins ve plakaları ile direksiyon dersi öğreticilerinin adları, ayrıca akan trafik içinde yapılacak eğitimin güzergahı belirtilir.

 

 

10-KAYIT KABUL

 

 

1-Kurslara ilgi (d) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen koşulları taşıyanlar kaydedilir.

 

2-Kursiyerin öğretim programlarını izlemekte güçlük çekip çekmeyecekleri kurum müdürleri tarafından kontrol edilir. Programları izlemekte güçlük çekecekleri anlaşılanlar kaydedilmez.

 

3-Kurslara kaydolacak kursiyerlerden ilgi (d) Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen belgeler istenir.

Zorunlu bir durum bulunmaması halinde, kursiyerin sertifikasının düzenleme tarihinden 6 ay sonrasına kadar kayıt-kabul için verilen belgelerin yeniden istenmesine gerek bulunmamaktadır. 

 

4-Kurum müdürleri; her grubun eğitim ve öğretimine başladığı günden sonraki günün mesai  saati bitimine kadar o gruptaki kursiyer listelerini kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne verir.

Hafta sonu başlayan grupların listesi pazartesi günü verilir.

İlçe millî eğitim müdürlükleri bu listelerin bir örneğini en geç 2 gün içinde il millî eğitim müdürlüğüne verir.

 

5-Kursiyer eğitime başladığı ilk gün Aday Bilgi Defterine kaydedilir. Ayrılanların durumu da defterde belirtilir. Sertifika alanların durumu ise Aday Bilgi Defterindeki ilgili yere kaydedilir.

 

6-Kurs müdürleri gerekli gördükleri takdirde sağlık raporu bulunan kursiyerden yeniden rapor getirmelerini isteyebilir. Bu durumdaki kursiyerlerin işlemleri getirecekleri yeni rapora göre yapılır.

 

7-Adli sicilden hükümlülük kaydının silindiğine ilişkin mahkeme kaydı getirenler, ceza almış olsalar bile kursa kayıt edilir.

 

8-Daha önce herhangi bir sınıfta sürücü belgesi veya sertifikası almış olanlar için ilgi (d) Yönetmeliğin 58 inci maddesi hükmü uygulanır.

 

9-Yurt dışından sürücü belgesi alanlar, başka sürücü belgesi almak istediklerinde sahip oldukları sürücü belgesini ülkemizde dengi olan sınıftaki sürücü belgesi ile değiştirmeden kursa kaydedilmezler.

 

10- “G” sınıfı sürücü belgesi almak için sürücü kurslarına başvuran adayların, 01.04.1997 tarih ve 2475 sayılı ve 01.05.1999 tarih ve 2500 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan İş Makineleri Kullanma Sertifikası (Operatörlük Belgesi) ile ilgili Esaslar’a göre operatörlük belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

 

11-Kurs müdürlüğünce kursiyerlere, kursiyer kimlik kartı düzenlenir. Bu kart (EK-3)’deki haftalık ders dağıtım çizelgesinin arkasına yapıştırılır. Sertifika alan veya kursla ilişiği kesilenlerden geri alınır.

 

12-Direksiyon eğitim alanını ışıklandırmayan kurumların kursiyer kaydına izin verilmez.

 

13-Organ ve doku bağışı yapmak isteyen kursiyerler için ekli organ bağışı formundan (EK-4) üç örnek düzenlenecektir. Bir örneği “Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Organ Nakli Bilgi İşlem Merkezi Sıhhıye/Ankara” adresine, ikinci örneği sertifikaların sürücü belgesi ile değiştirildiği trafik kurumundaki dosyasında korunacaktır. Diğer örneği ise ilgiliye verilecektir.

 

 

11-EĞİTİM ÖĞRETİM

 

1-Kurslardaki teorik dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır ve hafta içinde en az 15, en çok 20, cumartesi-pazar günleri; günde en az 6, en çok 8 saat ders yapılır.

 

2-Teorik dersleri tamamlayanlar,  direksiyon eğitimine alınır.

Ders saatleri ayrı ayrı olmak üzere, hafta içi veya hafta sonunda günde; en az 2 en çok 4 saat direksiyon eğitimi yapılır.

 

3-Direksiyon eğitiminin tamamı, başvurulan sertifika sınıfına uygun araçla yapılır.

 

4-Direksiyon eğitiminin yarısı direksiyon eğitim alanında  diğer yarısını da akan trafik içinde yapılır.

 

5-Kursiyerlerin karayollarındaki akan trafikte araç kullanabilmeleri için, sürücü kursunca “K Sınıfı Sürücü Aday Belgesi”  (EK-2) düzenlenir.

(A1,A2,F ve G sınıfı sertifikalar hariç)

 

6-Direksiyon eğitim alanında, kursiyerlere direksiyon eğitimleri sırasında gece ve gündüz araç kullandırılır. Direksiyon çalışmalarının 1/5 i gece yapılır.

(“K” Sınıfı sürücü belgesi düzenlenmeden önce)

 

7-Çalışma saatleri gözönünde bulundurularak bir araçla bir günde hafta içinde 7, hafta sonunda 3 kursiyer olmak üzere bir dönemde araç başına 10 kursiyere eğitim verilebilir.

 

8-Direksiyon eğitimi dersleri için kurs müdürlüğünce, direksiyon eğitimi dersi zaman çizelgesi düzenlenir. Bu çizelgede dersin yapılacağı gün ve saat belirtilerek her kursiyere imza karşılığında birer örnek verilir. Söz konusu çizelge ile direksiyon takip formundaki bilgiler uygunluk sağlamalıdır.

 

9-Öğretici ve kursiyer tarafından imzalanmış olan takip formları kurs yönetimi tarafından onaylanarak 1 takvim yılı süresi kadar saklanır.

 

10-Sağır ve dilsizlere “H” sınıfı sertifika vermek isteyen kurslardaki öğreticilerin özel alan bakımından yeterli olması ve bunu belgelendirerek Bakanlıktan ön izin alması gerekir.

 

11-Sağır ve dilsizlere ders verecek “Uzman Öğreticiler” teorik ve direksiyon usta öğreticileriyle birlikte derse girerek öğreticilerin anlattıkları konuları özel metotlarıyla  kursiyere aktarırlar.

12-Türkçe bilmeyen veya Türkçe’si yeterli olmayan yabancı uyruklu kursiyerlere eğitim verecek kurumlar yüksek öğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercümanı veya millî eğitim müdürlüğünce yabancı dil bilgisi yönünden yeterli bulunan yetkili bir “Tercüman Öğretici”yi valilik izni ile görevlendireceklerdir. Tercüman öğretici teorik ve direksiyon eğitimi dersi usta öğreticileriyle birlikte derse girer. Öğreticiler tarafından anlatılan ders konuları tercüman öğretici tarafından kursiyere tercüme edilecektir.

 

 

12-DÖNEM VE GRUPLAR

 

1-Kurs müdürleri, 8.00-22.30 saatleri arasında haftanın günlerine dengeli olarak dağıtmak koşuluyla teorik ve direksiyon eğitimi derslerini haftanın bütün günlerinde yapabilirler.

Ancak, ders saatlerinin çakışmayacak şekilde plânlanması, dönem plânlarının  buna göre hazırlanarak millî eğitim müdürlüğüne onaylattırılması gerekir.

 

2-Dönemler, millî eğitim müdürlüğü ile kurs yetkilileri tarafından ortaklaşa belirlenecek il genelinde ve ayda bir olmak üzere, aynı gün başlar.

 

3-Bir dönemde kurum kontenjanını geçmemek koşuluyla:

a)Hafta içi, gündüz ve akşam olmak üzere 2 grup,

b)Hafta sonu 1 grup

   olmak üzere en çok 3 grup açılabilir.

 

4-Bir araçla: hafta içinde 7, hafta sonu 3 kursiyer olmak üzere 10 kursiyer eğitim görür. (Dönem açmak için 5 kursiyerin başvurusu yeterlidir.)

Bir dönemde sadece bir grup açan kurumlar da bir araç için en çok 10 kursiyer kaydedebilirler.

 

5-Direksiyon eğitim alanında aynı anda bulunacak araç sayısı;

a) 5.000 m2 lik direksiyon eğitim alanında en çok 12,

b)10.000 m2  lik direksiyon eğitim alanında en çok 16

araç çalışabilir.

 

6-Direksiyon eğitim alanının iki kurum tarafından kullanılması halinde de 5 inci maddede belirtilen araç sayısının üzerine çıkılmaz. Direksiyon eğitim plânları bu araç sayısı esas alınarak hazırlanıp millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

 

7-Kurumdaki direksiyon eğitim aracı sayısı ne olursa olsun, kurum kontenjanından fazla kursiyer kayıt edilemez.

 

 

13-ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

 

1- Kurslar, ücretlerini ilgi (a) Kanun’un 30 ve 31 inci maddeleriyle ilgi (e) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda mayıs ayı içinde tespit ve ilân ederler. İlân edilen ücretler her ne suretle olursa olsun gelecek mayıs ayına kadar değiştirilemez. Devri yapılan kurumun önceden ilân edilen ücreti, mayıs ayına kadar değiştirilemez.

2- Kurslar ücretlerini 4’er aylık 3 dilim hâlinde ve bir defada tespit ve ilân ederler. İlk dilim Haziran ayında başlar. Her dilim saat ücreti bir sonraki saat ücretinden fazla olmaz.

a) Dörder aylık dilimler halinde tahsil edilecek ücretler EK-5 de belirtilen tabloya göre ilân edilir.

b) Gazete ilânı kupür halinde kesilerek forma yapıştırılır ve diğer bilgiler kurs müdürlüğünce yazılarak form onaylanır.

c) En çok ücret ancak son dört aylık dilimde tahsil edilebilir. Her dilimin ücreti bir sonraki dilim ücretinden az olacaktır.

d) Dörder aylıkta ilk dilim haziran, ikinci dilim ekim, üçüncü dilim şubat ayında başlar.

 

3-Mayıs ayı içerisinde faaliyette olmayan kurumlar faaliyete geçtiği tarihten itibaren ücretlerini ilân ederler ve bu ücretler gelecek Mayıs ayına kadar aynen uygulanır. Mayıs ayından sonra faaliyete başlayan kurumlar faaliyette bulundukları il veya ilçedeki ücreti en düşük olan kurumdan daha aşağı ücret ilân edemezler.

4-Ücret ilânları, resmî ilân yayımlama hakkı bulunan yerel gazetede yayımlanır.

 

5-Kursiyerlerin kursa kayıt olduğu tarihe bakılmaksızın derse başladıkları tarihte geçerli ücret tahsil edilir.

 

6-Mayıs ayından sonra öğretime başlama izni alan kurslar açıldığı tarihteki  dilim ile sonraki dörder aylık dilimlerin ücretlerini ilân ederler.

 

7-İlân edilen ücretler ile tahmini bütçe tablosu (EK-6) 15 hazirana kadar 2 suret hâlinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine verilir. Millî eğitim müdürlükleri de ücretin ilgi (e) Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı  maddelerine göre ilân edilip edilmediğini inceler. Yanlış ve hatalı ücret ilânları hakkında gerekli önlemleri alır.

Yönetmeliğe uygun ilân edilen ücret, kurs müdürlüğünce Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün internet adresine girilir. (http://ookgm.meb.gov.tr/ adresindeki açıkhat sistemi)

Ayrıca Bakanlığa gönderilmek üzere ilân metninin bir örneği millî eğitim müdürlüğüne verilir.

 

8-Ücretlerin, ilgi (e) Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre ilân edildiği Tahmini Bütçe Tablosunda belirtilir.

 

9-Kurumlarca ilân edilen ücretler direksiyon eğitim alanı ile büro hizmetleri odasında bulunan panolarda görülecek şekilde asılır.

 

 

14- ÜCRETSİZ ÖĞRENCİLER (KURSİYERLER)

 

1-Kurslarda öğrenim gören kursiyer sayısının %2’si oranında ücretsiz kursiyer okutulur.

 

2-Ücretsiz okutulacak kursiyerler tarafından kuruma verilen belgelerin incelenmesi ilgi (f) Yönetmelik gereği hazırlanan değerlendirme kılavuzundaki esaslara göre kurs müdürlüğü tarafından yapılır.

 

3-İlgi (f) Yönetmelik ve Değerlendirme Kılavuzunda belirtilen hükümlere aykırı başvuru yapan kursiyerlerin ücretsizlikleri iptal edilir ve yerlerine yedek kursiyerlerden seçilir ve sonuç kurum müdürlükleri tarafından kursiyerlere bildirilir.

 

4-Kurumlar, her dönem için değerlendirme kılavuzundaki örneğe uygun tutanağı düzenlerler. Tutanak, ücretsiz kursiyerlerin belirlendiği tarihten itibaren, 5 gün içerisinde millî eğitim müdürlüğüne verilir.

 

5-Kurslar 1 yıl boyunca ücretsiz öğrenim gören kursiyerlere ait tutanağı (EK-7) il millî eğitim müdürlüklerine her yıl ekim ayında verirler. Millî eğitim müdürlükleri de kasım ayında ildeki toplam kurum ve kursiyer sayıları ildeki toplam kurum ve kursiyer sayıları ile bu kurumdaki ücretsiz kursiyer sayılarını kapsayan formu (EK-8) Bakanlığa gönderir.

 

 

15- DENETİMLE İLGİLİ İŞLER

 

1-Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu her yıl en az bir defa ilköğretim müfettişleriyle  genel denetime tabi tutulur. Bakanlıkça veya valiliklerce gerekli görülürse ayrıca denetimler yapılır. İhtiyaç duyulması durumunda, denetimlerde bilirkişiler de görevlendirilir.

 

2-Genel denetim tamamlandıktan sonra dört örnek “Genel Denetim Tebliğ” düzenlenerek Tebliğin bir örneği kuruma, bir örneği (varsa) ilçe millî eğitim müdürlüğüne diğer iki örneği de raporla birlikte il millî eğitim müdürlüğüne sunulur.

 

3-Kurumda yapılan denetim sonucu eğitim-öğretimi etkileyen herhangi bir noksanlık görülmemiş ise raporlar, il millî eğitim müdürlüklerinde korunarak konu hakkında Bakanlığa bilgi verilir.

 

4-Denetim sonucu noksanlık tespit edilmiş ise valiliklerce:

a)Rapordaki noksanlıklar ile yanlış uygulamanın en geç 20 gün içerisinde tamamlanması ve mevzuata uygun şekilde düzeltilmesi gerektiği adı geçen kuruma tebliğ edilir.

b)Verilen süre sonunda, noksanlık veya yanlış uygulamaların tamamen giderilmediğinin tespiti durumunda, ilgi (b) Kanunun değişik 123 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası ve aynı Kanun gereğince, para cezalarının artırılması konusundaki her yıl İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge hükümleri dikkate alınarak kurumun hafif para cezası ile tecziyesi gerekmektedir.

Bunun için, ikinci inceleme tamamlandıktan sonra en geç üç gün içinde birinci ve ikinci inceleme tutanaklarıyla birlikte kurumda tespit edilen diğer noksanlıklarla ilgili bilgi ve belgeleri kapsayan dosya, ilgi (b) Kanunun 112 nci maddesine göre işlem yapılmak üzere mahkemeye gönderilir.

c)Konunun mahkemeye ulaştırılmasından 7 gün sonra kurumda üçüncü inceleme yapılarak  bu inceleme sonucunda da aynı noksanlıkların tespiti durumunda;

(1)Kurumun para cezası ile cezalandırılması için; Birinci, ikinci ve üçüncü inceleme tutanakları ile birlikte kurum hakkındaki diğer bilgi ve belgeler mahkemeye tekrar gönderilir.

(2)Belgelerin adli mercilere ulaşmasından sonra kurum hakkında yapılan işlemlerin ayrıntılı şekilde belirtildiği yazı Bakanlığımıza gönderilip ve aynı yazıda kurumun “15 günden az olmamak üzere kapatılması gerektiği” teklif edilir.

(3)Kurumun ivedilikle kapatılması gerektiği durumlarda kapatma işlemi valilikçe yapılır. Ancak “Kapatma işleminin uygun olduğu” görüşünü almak üzere konuyla ilgili belgeler en seri şekilde Bakanlığa gönderilir.

(4)Motorlu taşıt sürücüleri kursları genel denetimler dışında ayrıca kurumun faaliyette bulunduğu il ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce mesai saatleri içinde veya dışında her ay en az bir defa denetlenir. Denetimler millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında iki kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Denetim sonucunda düzenlenen tutanak millî eğitim müdürlüğünde korunur.

(5)Yapılan inceleme ve denetimlerde tespit edilen noksan veya hatalı uygulamaların giderilmesi için gerekli uyarılar yazılı olarak yapılır.

 

16-GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL

 

 

1-Kurslarda görevlendirilecek genel müdür, müdür ve müdür yardımcılarının  ilgi (d) Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen koşulları, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin ise 33 üncü maddede belirtilen koşulları taşıması gerekir.

 

2-İlgi (d) Yönetmeliğe 26.10.1992 tarih ve 21387 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle eklenen geçici 1 inci maddesine istinaden;

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce asıl görevli aylık ücretli olarak çalışma izni verilen öğreticilerden;

- Görevde bulunanların sözleşmesinin yenilenmesi halinde toplu onayları alınarak görev süreleri uzatılır.

- Görevden ayrılanlara ayrılışlarından itibaren geçen süre dikkate alınmadan yeniden görev almak istemeleri ve kurumlarca tekliflerinin yapılması halinde çalışma izni verilir.

 

3-Kurslarda görevlendirilecek personelin atama işlemleri ilgi (c) ve (d) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılır.

 

4-Kurslarda görevlendirilen personelin;

a) Aylık ücret miktarı her yıl belirlenen asgari ücretin altında olamaz.

b) Ders saati ücreti miktarı ise resmî okullar için tespit edilen miktarın altında olamaz.

c) Sözleşmelerde ders saati sayısı, aylık ücret miktarı, ders saati ücreti miktarı, yıllık zam yüzdesi belirtilir ve sözleşmenin bir örneği ilgiliye imza karşılığı verilir.

d) Direksiyon usta öğreticilerine ve teorik derslerin uzman ve usta öğreticilerine verilecek haftalık ders saat sayısı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve İş Kanunu ile bu kanunlara dayalı çıkartılan yönetmelik, yönerge ve genel emirlerdeki hükümlere aykırı olamaz.

 

5-Ders saati ücretli öğreticilerin atama işlemleri valiliklerce yürütülür. Gerekli koşulları taşıyanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlara kurumundan olur almak koşulu ile haftada en çok 8 saat, herhangi bir kuruluşta çalışmayanlara ise haftada en çok 20 saat ücretli ders verebilir. Eğer kişi birden çok kurumda görev almak isterse görevlendirileceği kurumdaki ders saati sayısı toplamı 20 saati geçemez.

 

6-Uzman ve usta öğreticilere asgari ücretten az aylık verilemez ve haftada en az bir tam gün izin verilir.

 

 

 

17- ÖĞRETİCİLERİN DERS SAATLERİ

 

1-Asıl görevli öğreticilerin haftalık ders saatleri: 20 saat aylık ücret karşılığı, 20 saat  “ders saat ücreti” olmak üzere toplam 40 saattir. Çalışma izin onayında 40 saat ders verilmiş kişi o kurumdan başka bir kurumda ücret karşılığı derse giremez. 

 

2-Gerekli koşulları taşıyan yöneticiler 6 saat aylık karşılığı 12 saat de ücret karşılığı olmak üzere 18 saat derse girebilirler. Ancak yöneticiler, yöneticisi olduğu kursun dışında hiçbir kurumda derse giremezler.

 

3-Aday öğreticilerin haftada girebileceği ders saat sayısı 20’dir. Ayrıca kendi kurumlarında 20 saat daha ders verebilir veya kurs müdürlüğünce verilen yönetimle ilgili işlerde çalıştırılabilir.

 

 

 

18- DİĞER HUSUSLAR

 

1-Derslik kapılarına dersliğin adı ile o sınıfta işlenen dersin adı ve öğrenci kontenjanı yazılır. Kurumda bulunan diğer bölümlerin isimleri de kapı üzerine asılır.

 

2-Öğreticilerin  adı soyadı ve branşı yazılmış 20 cmx12 cm ebadında resimli ve yönetimce onaylı kart düzenlenip ders anında sınıf kapısına asılır.

 

3-Kursta 2918 sayılı Kanun’un 131 inci maddesine göre gerekli belgeler kullanılır.

 

4-Kurs binasında ve direksiyon eğitim alanındaki kantinde çalışanların yılda en az bir defa sağlık muayeneleri yaptırılır. Çalışanların sağlıklı olduğuna ilişkin rapor, kantinin görülebilecek  bir yerine asılır.

 

5-Büro hizmetleri odasında:

 a) Ücret listesi,

 b) Direksiyon eğitim araçlarının plakaları,

 c) Usta öğreticilerin adları,

     görülebilecek bir yere okunaklı bir şekilde yazılarak asılır.

 

6-Haftalık ders dağıtım çizelgesi, kurs müdürlüğünce kursiyerlere bildirilir. (EK-3)

 

7-Kursta “Özel Okullar Dışındaki Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre disiplin kurulu kurulur.

 

8-Kursta kullanılan “Aday Bilgi Defteri”nin sayfaları kurs müdürlüğünce mühürlenir. Son sayfasına da “.......sayfadır.” ifadesi yazılır ve bu sayfa millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

 

9-Aday Bilgi Defteri, Aday Başvuru Formu ve Sertifika Listesi dışındaki belgeler en az 3 yıl süre ile saklanır.

 

10-Kursiyerlerin Sağlık Bakanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine bağlı kuruluşlardan alacakları kan gruplarını belirleyen belge, sürücü sertifikası ile birlikte Trafik Tescil ve Denetleme Bürosuna gönderilir.

EK-1

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİM – ÖĞRETİM ARACI İZİN FORMU

Araç sahibinin

Adı – Soyadı (Unvanı)

 

Kurumun Adı

 

Kurumun Adresi

 

Kurucusu

 

 

 

 

 
Mülk veya Kiralık Olup Olmadığı

Mülk

Kiralık

ARACIN

PLAKASI

MARKASI

MODELİ

MOTOR NO

ŞASİ NO

 

 

 

 

 

 

Kullanıldığı Sertifika Sınıfı

 

 

............................

...............................................

........................................................

SAYI   :

KONU :

 

.............. ..........................................

 

Yukarıda özellikleri belirtilen aracın, direksiyon eğitiminde kullanılmak üzere çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olduğu anlaşıldığından, belirtilen aracın, sözü edilen kurumda eğitim-öğretim aracı olarak kullanılması uygun görülmüştür.

Gereğini rica ederim.

 

EK-2

 

BELGENİN GEÇERLİ OLDUĞU

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

1. Araç Cinsi

:

......................................

........................................ İli/İlçesi Özel .................................... Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Müdürlüğü

2. Yol (Güzergahı)

:

......................................

......................................................................................

3. Gün ve Saatler

:

 

“K” SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ

......................................................................................

Belge No:.....................................

4. Başlama Tarihi

:

 

Tarih      :.....................................

5. Bitiş Tarihi

:

 

Sürücü Kursunun

Özel
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
Müdürü

Adresi : .......................................

...................................................

(Kaşe-İmza – Mühür)

.....................................................

 

 

                                               SÜRÜCÜ ADAYININ

 

SORUMLU SÜRÜCÜNÜN

1.Adı

:

.....................

 

1.Adı

:

.............................

2. Soyadı

:

.....................

 

2. Soyadı

:

.............................

3. Baba Adı

:

.....................

 

İkametgah Adresi

:

.............................

4. Doğum Yeri

:

.....................

 

...............................................................

5. Doğum Yılı

:

.....................

 

...............................................................

 

 

 

Sürücü Belgesi Sınıfı : (  )

İkametgah Adresi :....................................

Sürücü Belgesi No   :.................................

..................................................................

Sürücü Belgesinin

..................................................................

Verildiği Yer           :...................................

(İmzası)

(İmzası)

 
EK-3

T.C.

M.E.B.

................İli/İlçesi

Özel .....................................

..........Kursu Müdürlüğü

 

 

AÇIKLAMALAR

1. Karttaki bilgilerin tamamı kurs müdürlüğünce yazılacak, Millî Eğitim Müdürlüğüne onaylattırılacaktır.

2. Kartlar kurs müdürlüğünden imza karşılığı alınacaktır.

3. Sertifika almaya hak kazanan veya kurumla ilişkisi kesilen kursiyerler bu kartı imza karşılığı kurs müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

KURSİYER KİMLİK KARTI

 

Kursiyerin

:

 

 

Adı Soyadı

:

 

 

Baba Adı

:

 

 

Doğum Yeri ve Yılı

:

 

 

Kursa Kayıt Olduğu Tarih

:

 

 

Sertifikanın Türü

:

 

 

......../...../19...

Kurs Müdürünün

Adı, Soyadı

İmza, Mühür

 

 

O N A Y

.......................

.......................

Millî Eğitim Müdürü

 

 

HAFTALIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ

Günler

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

5. Ders

6. Ders

 

EĞİTİM GÖRÜLECEK

DERSLER

Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Adı

Toplam Ders Saati Sayısı

Kaç Hafta Devam Ettiği

Ders Saati Ücreti

Salı

 

 

 

 

 

 

 

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumartesi

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ders

6. Ders

7. Ders

8. Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazar

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ders

6. Ders

7. Ders

8. Ders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT : Direksiyon eğitimi dersi ile uygulamalı dersler için ayrıca haftalık ders programı yapılarak kursiyerlere verilecektir.

 

 

 

 

 

 

EK-4

DOKU VE ORGAN BAĞIŞ BELGESİ

 

(2238 Sayılı Organ, Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakil Hakkındaki Yasaya Uygundur)

 

    BAĞIŞLAYAN

Adı

:

 

Kan Grubu

:

 

Soyadı

:

 

Tel

:

 

Baba Adı

:

 

Adres

:

 

Doğum Tarihi

:

 

 

 

 

Doğum Yeri

:

 

 

 

 

Tıbben yaşamım sona erdikten sonra doku ve organlarımın

 

 

 

 

 

 
Tamamını

 

Böbreklerimi

 

Karaciğerimi

 

 

 

 

 

 

 
Gözlerimi

 

Kalbimi

 

Pankreasımı

 

Diğer hastaların tedavisi için bağışlıyorum
İMZA

 

I. TANIK

 

II. TANIK

Adı

:

 

 

Adı

:

 

Soyadı

:

 

 

Soyadı

:

 

Doğum Tarihi

:

 

 

Doğum Tarihi

:

 

Adresi

:

 

 

Adresi

:

 

 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İLİ

:

 

İLÇE

:

 

MAHALLE

:

 

KÖY

:

 

CİLT

:

 

SAYFA

:

KÜTÜK

:

 

BAB ADI

:

 

ANA ADI

:

 

DOĞUM YERİ

:

 

TARİH

:

 

ÖLÜMÜMDEN SONRA DOKU VE ORGANLARIMDAN,

 

 

 

 

 

 
TAMAMINI

 

BÖBREKLERİMİ

 

KARACİĞERİMİ

 

 

 

 

 

 

 
GÖZLERİMİ

 

KALBİMİ

 

PANKREASIMI

            BAĞIŞLIYORUM

BELGE SAHİBİNİN İMZASI

 

DÜZENLEYEN

 

KAN GRUBU

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-5

 

 

 KURUMUN ADI ADRESİ:

 

ÜCRET İLANI VERİLEN GAZETENİN ADI VE TARİHİ :

KURUMUN KODU :

Sınıfı

Toplam Ders Saati Sayısı

İlan Edilen Azami Ücret

4 Aylık Dilimlerde Tahsil Edilecek Miktarlar

Ders Saati Azami Ücreti

Toplam Azami Ücreti

Öğretim Dilimleri

Ders Saat Ücreti    (K.D.V. Dahil)

Toplam Ücret

A1 - A2

47

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

B

83

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

C

112

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

D

112

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

E

112

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

F

52

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

G

32

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

H

63

 

 

Birinci 4 Ay

 

 

İkinci 4 Ay

 

 

Üçüncü 4 Ay

 

 

 

 

KURUCUSUNUN                                                                                     MÜDÜRÜN

       ADI – SOYADI                                                                                          ADI – SOYADI

   İMZA                                                                                                        İMZA

 

 

 

 

EK-6

TAHMİNİ BÜTÇE

 

GELİRLER

20....../20......

20....../20......

1- Öğrenci Ücretleri

2-

3-

4-

 

 

 

TOPLAM

 

 

GİDERLER:

 

 

1- Personel ücretleri ve personelle ilgili giderler :

 

 

2- Kira ve stopaj giderleri :

 

 

 

3- Elektrik, su, telefon .... gibi hizmetler için yapılan harcamalar :

 

 

4- Isıtma, soğutma giderleri:

 

 

 

5- Araç ve bina bakım, onarım giderleri:

 

 

 

6- Panel, konferans, sergi.... gibi faaliyetler için yapılan harcamalar :

 

 

7- Ödül, ikramiye... gibi teşvik edici faaliyetler için yapılan harcamalar:

 

 

8- Basım, yayın, reklam.... gibi hizmetler için yapılan harcamalar:

 

 

9- Demirbaş alımları için yapılan harcamalar:

 

 

 

10- Demirbaş niteliği taşımayan alımlar için yapılan harcamalar:

 

 

11- Bina ve demirbaş sigorta giderleri:

 

 

 

12- Yatırım harcamaları:

 

 

 

13- Vergi, resim ve harçlar:

 

 

 

14- Yukarıda belirtilmeyen giderler dışında yapılan harcamalar:

 

 

 

TOPLAM

 

 

Kurumun Adı, Adresi

Kurucu

Adı - Soyadı

Düzenleme Tarihi

....../...../20...

Müdür:

 (Varsa Genel Müdür)

Adı Soyadı

Mühür – İmza

 

 

 

 

 

 

 

EK-7

20....... - 20........ ÖĞRETİM YILINDA ÜCRETSİZ OKUYAN ÖĞRENCİLERLE

İLGİLİ TUTANAK

 

K U R U M U N

TÜRÜ: (Okul, Dershane, Kurs, Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi)

 

Adı

 

Adresi

 

Kodu

 

Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

Ücretsiz Okuttuğu Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

ÜCRETSİZ OKUYAN ÖĞRENCİNİN

BABASI VE ANNESİNİN

(Anne ve baba hayatta değilse veya öğrenciyi okutamayacak durumda ise velinin durumu yazılacak)

Sıra No

Sınıf Ve Nosu

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Öğrenim Durumu

Görevi Mesleği İşi

Adresi

 

 

 

Annenin

 

 

 

Babanın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT : Bilgiler açık, anlaşılır ve daktilo ile yazılacak.

 

 

........./....../20.....

Genel Müdür (Kurucu)

İmza – Mühür

 

 

 

 

EK-8

Örnek Form

İLDEKİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU

TOPLAM KURUM SAYISI

1 Ekim 20...

1 Ekim 20...

tarihleri arasında toplam öğrenci sayısı

1 Ekim 20...

1 Ekim 20...

tarihleri arasında ücretsiz okuyan öğrenci sayısı

ÖZEL DERSHANE

 

 

 

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

 

 

 

ÖZEL BİLGİSAYAR KURSU

 

 

 

ÖZEL YABANCI DİL  KURSU

 

 

 

ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZİ

 

 

 

ÖZEL BİÇKİ DİKİŞ KURSU

 

 

 

               .  .  .  .  .  .

 

 

 

               .  .  .  .  .  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARININ

SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARININ

SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Sınav Yürütme Kurulu

-Kuruluşu

-Görevleri

 

Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları

-Kuruluşu

-Görevleri

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

Sınav Koordinasyon, Takip Ve Denetim Kurulu

-Büyükşehir statüsündeki iller

-Büyükşehir statüsünde olmayan iller

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Sınav Görevlilerine Ödenecek Ücretler

Ücret Dağıtım Tablosu

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Sınav Esasları

Uygulamaya İlişkin Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARININ

SINAV KURULLARI VE SINAV ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

SINAV KURULLARI

 

1-SINAV YÜRÜTME KURULU

 

Büyükşehir statüsündeki illerde, ilçeler,

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde il; ilçelerde ilçe

bazında  direksiyon eğitimi dersi için Sınav Yürütme Kurulu kurulur.

 

Kurul, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

 

a)     Kuruluş

 

Başkan : Millî eğitim müdürü (Görevlendireceği Millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü olabilir.)

Üye        : Özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli Millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü

Üye    : Millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı veya şube müdürü

      Valilikçe gerekli görülmesi durumunda bir kamu görevlisi de Kurulda üye olarak görevlendirilir.

 

b)     Görevleri

 

1-Sınavla  ilgili her türlü yazışmayı yapacak “Birim”i kurar. İş hacmine göre bu birimde görev alacak eleman sayısını tespit eder.

2-Sınavlarla ilgili olarak:

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları Yönetmeliği’ne uygun şekilde kaydolmayan veya aynı Yönetmeliğin 19 uncu Maddesi hükmüne göre eğitimini tamamlamayan kursiyerlerin sınava girmemelerini,

Teorik derslerin sınavına girip başarılı olsalar dahi direksiyon eğitimi dersi sınavına alınmayacaklarını ve adlarına sertifika düzenlenmeyeceğini

kurum müdürlüklerine yazılı olarak bildirir.

3-Yukarıda (2 nci maddede) belirtilen hususları denetler, direksiyon eğitimi dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulu üyelerine inceletir.

Gerekli koşulları taşımayan kursiyerleri bir tutanakla tespit ederek direksiyon eğitimi dersi  sınavına almaz.

4-Kurs müdürünün, her sınav tarihinden 25 gün önce teorik derslerin sınavına girecek kursiyerlerin onaylı listesini ve kursiyer tarafından sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin banka alındı makbuzunu Sınav Yürütme Kuruluna vermesini sağlar.

Kurum müdüründen almış olduğu kursiyer listeleri ile banka alındı makbuzlarını iki gün içinde kontrol ederek kursiyer listelerini onaylar. Onaylı listelerin bir sureti ile banka alındı makbuzlarını il millî eğitim müdürlüğündeki Sınavdan Sorumlu Birime ( Anadolu Liselerine Giriş Sınavlarından Sorumlu Birim ) teslim eder.

Kursiyerlerin sınav ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün, Vakıflar Bankası Kolej Şubesindeki Sınav Gelirleri Hesabı adı altında bulunan  00158007265114943 numaralı Bankomat Hesabına yatırılır.

(Her kursiyerin teorik ders sınavı için ne kadar sınav ücreti ödeneceği, Sınavdan Sorumlu Birimden öğrenilir.)

 

5-Sınavdan Sorumlu Birimin kursiyerlerin onaylı listesini bilgisayar ortamında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne (EğiTek’e) göndermesini sağlar. Bu birime teslim edilen kursiyer listelerine hiçbir şekilde ekleme yapılamaz.

 

6-EğiTek tarafından yapılan sınav sonucunda Sınav Yürütme Kuruluna gönderilen  2 suret “Sınav Sonuç Listesi”nin bir örneğini kursiyerlere duyurmak ve Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-3 (Aday Bilgi Defterine) işlemek için, kurs müdürlüğüne teslim eder. Diğer örneğini millî eğitim müdürlüğünde korur.

 

7-Teorik derslerini tamamlayan kursiyerler, direksiyon eğitimine başlar. Direksiyon eğitimi tamamlandıktan sonra direksiyon eğitimi sınavını yapmak için “Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulu” oluşturur. Bu sınavda görev alanlara “Üçüncü Bölüm”de belirtilen ücreti öder.

Teorik derslerini tamamlayan ve direksiyon eğitimine başlayan kursiyerlerin listesini kurs müdürlüğünden alır.

 

8- Sınavda görevlendirilecek elemanlara, sınavların nasıl ve hangi esaslara göre yapılacağına ilişkin eğitim verir. Eğitim sonucunda “Sınav Sorumlusu” olarak görev alabileceğine ilişkin belge düzenler.

 “Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları” üyelerini belirler. Kurul başkan ve üyelerine duyuru yapar. Ancak üyelerin hangi kursiyerlerin sınavını yapacağı sınav günü sabahı kendilerine bildirir. Sınavlarda sürekli olarak aynı kişileri görevlendirmez.

 

9-Teorik derslerin sınav tarihlerine bağlı kalmaksızın, gerekli plânlamayı yaparak Direksiyon Eğitimi Dersi sınavlarını cumartesi – pazar günleri yaptırır.

Kursiyer sayısının az olması halinde, sınavlar yalnız cumartesi veya yalnız pazar günü de yapılabilir.

 

10-Sınav gününden en az üç gün önce kurs müdürlüğünden ;

a)En çok 20 kursiyer için bir araç olmak üzere cins ve plakası belirtilmiş olan ve direksiyon eğitimi dersi sınavında kullanılacak araçların listesini,

b)Her kursiyerin adına düzenlenmiş dört örnek Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki  EK:7 veya EK:7/A formlarını,

c)Sınava girecek kursiyer isimlerinin yazılı olduğu ikişer örnek Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK: 9 formlarını,

alır.

(Direksiyon eğitimi dersi sınavına girecek kursiyerlerin listeleri, her sertifika sınıfı için ayrı düzenlenir.)

 

11-Hangi güzergahta sınav yapılacağını sınavdan en az iki gün önce sürücü kursu müdürlüklerine bildirerek kursiyerlerin sınav günü sabah saat 8:30’ da sınav yerinde hazır bulunmalarını sağlar.

Direksiyon dersi sınavının yapılacağı gün saat 8:30’ da  EK:9 formlarını, ayrıca kurs müdürlüğünce her kursiyer adına düzenlenmiş dört örnek EK:7 veya EK :7-A formunu Direksiyon Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kuruluna verir.

12-İl – İlçe Trafik Komisyonundan, sınav güzergâhının adresini alarak Direksiyon Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurula verir.

Güzergahın, EK: 7 veya EK:7–A’da belirilen “Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar”ın tamamının uygulanmasına elverişli olmasını sağlar.

13-Direksiyon eğitimi derslerinin ve sınavlarının yapılacağı güzergahlarda, devamlı veya geçici tesisler kurar. (Bir bina kiralanabileceği gibi, seyyar karavan, baraka .... gibi olanaklardan yaralanılabilir. )

14-Sürücü kurslarının müdürleri ile birlikte, sınav güzergahına mevsim ve çevre koşullarını dikkate alarak gerekli önlemleri alır.

15- EK:9 formuna yazılmış kursiyer listesini Direksiyon Dersi Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kuruluna verir. (Birden çok kurumun kursiyerleri aynı kurula verilebilir.)

16-Sınavlarda görev alanlara yapacakları iş ve işlemler ile sınavların usul ve esaslarını yazılı olarak bildirir.

17-Sınavda görevlendirilen elemanlara aşağıda örneği bulunan görev yazısını verir. (NO:1)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÜRÜCÜ ADAYI SINAVINDA                                NO: 1

GÖREVLENDİRME YAZISI                                          

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 GÖREVLİ ELEMANIN  :

      ADI – SOYADI                :

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Görevli Olduğu

Kurum                             :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Görevi                             :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sınavdaki

Görevi                             :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sınavda Görevlendirildiği

Tarih                                           :  .... / .... / 20..   -  .... / .... / 20...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Millî Eğitim Müdürü

Mühür – İmza

                Tarih

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18-Sınavların tamamlanmasından sonra, Sınav Uygulama ve Değerlendirme Kurulları tarafından teslim edilen EK: 9 formunun bir örneğini kurs müdürlüğüne verir. Bir örneğini de millî eğitim müdürlüğünde korur. Diğer belgeleri ise iki yıl süre ile saklar.

            Kurs müdürlerinin EK: 9 formlarındaki bilgileri, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ekindeki Aday Bilgi Defterine ( EK :3) geçmeleri gerektiğini kendilerine bildirilir.

           

19-Direksiyon eğitimi sınavlarını  denetler, gerekli rehberliği veya müdahaleyi yapar.

 

 

 

2-DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME KURULU

 

 

a) Kurul:

Görevlendirilecek kurul üyelerinde aranacak koşullar:

Yüksek okul mezunu olmak ve “Sınav Sorumlusu Belgesi” bulunmak. (Tercihan öğretmen olmak)

 

A1 – A2 sınıfı sertifika sınavı için,  en az  A1 – A2 sınıfı; diğer sınıf sertifikaların sınavı için, en az B sınıfı sürücü belgesi olmak.

( C, D ve E sınıfı sertifikaların sınavı için, bu sınıfların birisinden sürücü belgesi olan bir üyenin bulundurulmasında yarar görülmektedir. )

 

            Başkan ve üyelerin tespitinde ayrıca öncelik sırasına göre ;

-Trafik ve Çevre Bilgisi dersinden eğitim görmüş ve belgesi bulunanlar,

-Fiilen araç kullananlar,

-Sürücü belgesini önceden almış olanlar

              tercih edilecektir.

 

b) Kuruluşu:

 

Bir başkan ve bir üyeden meydana gelir.  Her 20 kursiyer için bir Kurul oluşturulur.

 

c) Kurulun görevleri:

 

1-     Sınav başlamadan Sınav Yürütme Kurulundan ;

-Sınava giren kursiyer listesini ( EK :9 ),

-Her kursiyer için ayrı ve kurs müdürlüklerince hazırlanmış 4 adet “Direksiyon Sınav Değerlendirme Formu” ,

(Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ekindeki EK:7 veya EK:7/A ),

-Sınav yapılacak güzergahın adresini,

-Sınav araçlarının cins ve plaka numaralarını

  alır.

 

2-     Sınavı, sertifika sınıfına uygun ( “G” sınıfı hariç ) ve aşağıda belirtilen;

A1 – İki tekerlekli motorlu bisiklet,

A2 – İki tekerlekli motosiklet,

B – Otomobil, minibüs, kamyonet,

C – Yük taşıma sınırı beş tonu aşan kamyon,

D – Römorklu veya yarı römork takılmış on tonu aşan çekici,

E – Taşıma sınırı 24 yolcuyu aşan otobüs,

F – Römorklu lastik tekerlekli traktör,

H – Hasta ve sakatlar için özel tertibatlı motosiklet veya otomobil cinsi 

araçlarla yayar

3-     Özel amaçlı ( Otomatik vitesliler dahil) taşıtlarla direksiyon sınavına girilemez.

4-     Çift fren, çift debriyaj (A1, A2, F, H, sınıfı hariç ), tek direksiyon sistemi bulunmayan ve her türlü donanımı sağlam olmayan, trafiğe hazır durumda bulunmayan araçlarla sınav yapılmaz.

5-     EK : 9 listesinde isimleri bulunan kursiyerlerin, “DİREKSİYON TAKİP FORMLARINI” inceler;

A1, A2 sınıfı için asgari 10 saat,

B sınıfı asgari 20 saat,

C, D, E sınıfı asgari 45 saat,

F sınıfı asgari 10 saat,

H sınıfı asgari 16 saat,

direksiyon eğitimi,

 

Sertifika sınıfı değişikliğinde ise :

a)     A1, A2 ve G sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlarından başka bir sınıf sertifika almak isteyenler: almak istedikleri sertifika sınıfının direksiyon eğitiminin tamamını,

b)     B, C, D, E, F, G sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan A1 – A2 sınıfı sürücü sertifikası almak isteyenler; direksiyon eğitimi dersinin tamamını,

c)      B sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlardan C, D, E sınıfı sertifika almak isteyenler; 15 saat direksiyon eğitimini,

d)     C sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların D veya E sınıfı sertifika; D sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların ise, E sınıfı sertifika almak istemeleri halinde 15 saat direksiyon eğitimini,

e)     F sınıfı sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanların, almak istedikleri sertifika sınıfından noksan kalan ders saat sayısı kadar eğitimini

yapmadığı anlaşılan kursiyerleri sınava almaz.

 

Bu durumdaki kursiyerlerin direksiyon takip formlarını Sınav Yürütme Kuruluna verir, durumu 2 nolu tutanağın 11inci ve 12 nci bölümlerine yazar.

 

6-     Sınavları, DÖRDÜNCÜ BÖLÜMDE belirtilmiş olan Esaslara göre yapar.

 

7-     Sınav sonunda diğer belgelerle birlikte sınav komisyonu başkan ve üyesi tarafından kursiyerlere takdir edilen puanların ortalamasını, Sınav Yürütme Kurulu için üçüncü forma, ilgili kurs müdürüne verilmek üzere de dördüncü forma işleyerek Sınav Yürütme Kuruluna teslim eder.

 

8-     Sınav bitiminde aşağıdaki tutanağı (No:2) düzenler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ

DERSİ SINAV SONUÇ TUTANAĞI                                  NO: 2

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-     Sınav tarihi          :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-  Sınav başlangıç ve bitiş tarihi    :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-  Sınavın yapıldığı güzergah         :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-  Sınav araçlarının Sınavın Yürütme

                 Kurulunca belirtilen araçlar olup

     olmadığı, cins ve plaka numaraları :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-     Farklı araçla sınav yapılması

halinde bu aracın kullanış sebebi

(Sınav aracı olarak kullanılacak

aracın mutlaka çift fren, çift

debriyaj ve tek direksiyon sistemli

ve kurumun demirbaşı olması gerekir.)

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                A1 – A2   B   C – D – E    F – G – H TOPLAM

6-Sınava katılması gereken

aday sayısı

 

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-     Sınava katılan aday sayısı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-     Sınava katılmayan aday sayısı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-     Başarılı aday sayısı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-     Başarısız aday sayısı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

10- Yeterli direksiyon dersi

Almamış olduğu için sınava

alınmayanların sayısı:

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

11- Sınavdaki iş ve işlemlerle ilgili

görüşler :

 

BAŞKAN                                                                                               ÜYE

ADI – SOYADI                            ..... / ... / 20...                          ADI - SOYADI

                                                                                                                İmza

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 SINAV KOORDİNASYON,

TAKİP VE DENETİM KURULU

 

 

 

 

 

            3-BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDEKİ İLLERDE

 

1-Kuruluşu :

 

İl millî eğitim müdürü kurul başkanı; özel öğretim kurumlarına bakmakla görevli millî eğitim müdür yardımcıları veya şube müdürleri de kurul üyesidirler.

 

2-Görevleri:

 

a) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki Sınav Yürütme Kurullarıyla birlikte   sürücü kursları sınavlarının koordinasyonunu sağlar.

 

b)Sınav yöresinde inceleme ve denetimler yaprak, Sınav Yürütme Kurullarına yardımcı olur ve gerekli rehberliği yapar,

 

c)Direksiyon dersi sınavlarında, direksiyon sınav değerlendirme formunda yer alan “Değerlendirilecek Durumlar”ın uygulanabileceği sınav güzergahın tespiti için il – ilçe trafik komisyonu başkanları nezdinde girişimde bulunarak koşulları uygun güzergâhlar sağlar.

 

d)Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki Sınav Yürütme Kurullarıyla birlikte Direksiyon Eğitimi Derslerinin ve sınavlarının yapılacağı güzergahlarda gerekli güvenlik önlemlerini alır. Kursiyerlerin eğitim ve sınav süresince yararlanabilecekleri devamlı veya geçici tesisler kurar.

 

 

 

4-BÜYÜKŞEHİR STATÜSÜNDE OLMAYAN İLLERDE

 

 

            İl millî eğitim müdürlükleri, koordinasyon ve denetim yapmak maksadıyla il ve ilçe merkezlerindeki Sınav Yürütme Kurullarında sınav tarihlerini, sınavların yapılacağı güzergâhların adreslerini belirler. Sınav yörelerinde gerekli incelemeleri yaparak sınavların usulüne uygun, sağlıklı ve güvenlik içinde yürütülmesi için Sınav Yürütme Kuruluyla birlikte gerekli önlemleri alırlar.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÜCRETLER

 

 

 

5-SINAV GÖREVLİLERİNE ÖDENECEK ÜCRETLER

 

            Sınav Yürütme Kurullarınca; sınavda görevlileri ile sınavda kullanılan evrak ve diğer kırtasiye malzemeleri için aşağıda belirtilen miktar ve esaslara göre Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının kursiyerlerden tahsil edeceği  ücretler, belirtildiği şekilde ilgililere ödenir.

           

Ayrıca herhangi bir ad altında ücret alınmaz.

 

1-Sınav Yürütme Kurulu, sınavın bitiminden sonraki ilk pazartesi günü, kurumlarca ödenecek olan, aşağıda belirtilen miktardaki brüt ücretin ödenmesini kuruma bildirir.

 

(Ücret ödemelerinde, Direksiyon Eğitimi Sınavına girecek kursiyerler için kurs müdürlüğünce verilen liste esas alınır.)

 

O yerleşim biriminde sınava alınan bütün kursiyerlerin sayısı:

 

0-50 ise her kursiyer için                 3     x Ders saat ücreti (Brüt)

51-250 ise her kursiyer için            2,5  x Ders saat ücreti (Brüt)

251-500 ise her kursiyer  için         2     x Ders saat ücreti (Brüt)

 501 ve daha fazlası için                  1,5  x Ders saat ücreti (Brüt)

miktarındaki ücret alınır.

 

Ders saati ücretleri ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlere ödenen ders saati ücretine eşit olacaktır.

 

Kurum müdürlüğü brüt ücretlerden yapılacak vergi kesintileri, kurumun “Muhtasar Beyanname” sine eklenerek ilgili Vergi Dairesine yatırılır. Ödenecek net miktar ise Sınav Yürütme Kurulunca bir Devlet bankasında açılan hesap numarasına yatırılır. Makbuzun bir sureti Sınav Yürütme Kuruluna verilir.

 

1-     Ödemeler aşağıda belirtildiği şekilde yapılır.

 

a)     Kurs tarafından bir Devlet bankasına yatırılan ücretler Sınav Yürütme Kurulunca yetkili kılınan bir kişi tarafından hesap numarasından çekilir.

 

b)     Ücretler düzenlenen bir çizelge ile ödenir. Mutemediye olarak kesilen miktar çizelgede gösterilir ve ücretler, imza karşılığı görevin bitmesinden sonra en geç beş gün içinde ilgililere ödenir.

 

 

 

 

 

2-     Ödeme oranları :

 

Banka hesap numarasına yatırılan toplam ücret aşağıda belirtilen oranlarda ilgililere verilir.

 

 

ÜCRET DAĞITIM TABLOSU 

 

Sınava katılan kursiyer

sayısına göre hesaptaki

paranın tamamından görevlilere

ödenecek oran ( % olarak )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                   50 kursiyere     51 – 250    251 – 500      500’den

                                                                    kadar              kursiyer       kursiyer           çok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-     Sınav Yürütme Kurulu

başkan ve üyeler                                    30                   21                   17                   13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-     Sınavla İlgili Birim          

a)Kırtasiye giderleri                               2                     2                      2                     2

      b)Birim elemanları                                 6                     7                      8                     9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Millî Eğitim Vakfının T.C. Ziraat

Bankası Ankara – Mithatpaşa

Şubesindeki 30421 – 450742 nolu

 Hesabına                                                     2                     2                     2                     2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-Direksiyon eğitimi derslerinin

Sınav Uygulama ve Değerlendirme

Kurullarının başkan ve üyeleri                     55                   63                   66                   69

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- Büyük il statüsündeki illerde

kurulacak olan Sınav Koordinasyon

Takip ve Denetim Kurulu Başkan ve

Üyeleri ile Kurulun sınav için                       5                     5                     5                     5

yapacağı harcamalar                                                                                                        

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Sınav Yürütme Kurulu tarafından , Tabloda yer alan:

 

a)     (1), (4) ve (5)  bölümlerdeki ücretler, kurul başkanı ve üyelerine eşit şekilde ödenir.

b)     Büyük il statüsünde olmayan illerde (5) bölümdeki ücret (1) bölümdeki kurullun ücretine eklenecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

SINAVLAR

 

6-SINAV  ESASLARI

 

1-Teorik sınavlar Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Esaslara göre yapılır.

 

            2-Teorik derslerin bir veya bir kaçından başarısız olanlar, direksiyon eğitimi  sınavına girmezler.

 

            3-Teorik derslerin sınavında başarı gösteremeyen, sınava girmeyen, sınava alınmayan, başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücreti yatıran veya çeşitli sebeplerle birden fazla sınav ücreti yatırmış olan kursiyerlerin ödemiş oldukları sınav ücretleri iade edilmez.

           

            4-Kursiyerler sadece bir teorik dersin sınavına girseler bile aynı sınav ücretini öderler.

 

5-Teorik derslerin sınavlarında yapılacak görevlendirmeler, EğiTek tarafından yapılır.

 

            6-Sınavların hangi tarihlerde yapılacağına ilişkin yıllık takvim, Sınav Yürütme Kurulu tarafından,  Sınavlardan Sorumlu Birimden alınarak kurum müdürlüklerine bildirilir.

 

            7-Kurs müdürleri, millî eğitim müdürlüğündeki Sınavdan Sorumlu Birimden sınava giriş belgelerini alarak kursiyerlere imza karşılığı dağıtırlar.

Teorik derslerin sınavına girecek kursiyerler düzenlenecek sınava giriş kimlik kartı ve nüfus cüzdanı ile sınava girerler.

 

            8-Her teorik dersin sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

 

            9-Teorik ders sınav sonucuna itiraz edecek kursiyerler, BİRİNCİ BÖLÜM 1-b Bölüm 4 üncü Maddesinde belirtilen EğiTek’in banka hesabına, sınav ücretinin yarısı kadar ücreti yatırarak banka alındı makbuzuyla birlikte Sınavdan Sorumlu Birime başvurup cevap formlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler.

 

10-Sınav Yürütme Kurulu, teorik derslerin sınavıyla ilgili konularda, EğiTek’in 0312 - 497 40 07 / 08 nolu telefonları  ve 0312 – 499 42 04 nolu faksından bilgi alabilir.

 

11-Teorik veya direksiyon eğitimi derslerinin sınavlarında, başkasının yerine sınava girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile  başkasını sınava girdirmeye  teşebbüs eden veya girdirenler hakkında Sınav Yürütme Kurulunca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu işlemde kusuru ve ihmali bulunan yetkililer hakkında da idari ve adli işlem yapılır.

 

 

12-Sınava girmeyen kursiyerler sınav hakkını kullanmış ve başarısız olmuş sayılırlar. Sınavlarda başarısız olanlar ile sınava girmeyenler hakkında Motorlu  Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetmeliğin bu hükmü gereğince her kursiyerin teorik dersler için 5,  direksiyon eğitimi dersi için de 5 kere sınava girme hakkı vardır.

 

Ancak;

a)Sınavlar sırasında yatakta tedaviyi gerektiren bir hastalık sebebi ile sınavlara girecek durumda olmadığını resmî ve özel hastane, dispanser, hükümet tabibi, sağlık ocağı ve benzeri resmî hekimlerden alacağı rapor ile en geç sınavın yağıldığı günün akşamına kadar, durumunu kurum müdürlüğüne belgelendiren ve raporu kurum müdürlüğünce kabul edilen kursiyerler,

 

b)Yangın, deprem ve benzeri tabi afetler yüzünden veya ana, baba kardeş gibi yakınlarından birisinin ağır hastalığı veya ölümü yahut spor, müzik, folklor ve benzeri ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil etme gibi nedenlerle sınavlara giremeyeceklerini resmî bir makamdan alacakları belgeyi kurum müdürlüğüne teslim ederler.

 

Bu durumdaki kursiyerler, beş (5) sınav hakkını  tamamladıktan sonra başarılı olamazlarsa bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girebilirler.

 

13-Kursiyerlerin Maliye Bakanlığına ödedikleri sınav harcına ilişkin makbuzun bir örneği kurs müdürlüğünce ilgilinin dosyasında saklanır.

 

14-Başka sınıf sertifika almak isteyenler için yapılacak işlemler:

 

a)Önceden sürücü belgesi veya sürücü sertifikası olanlar, alacakları yeni sertifika sınıfında herhangi bir teorik dersin eğitimini alırlarsa, o dersin sınav sorularının tamamından sorumludurlar.

 

b)Almak istediği sertifikanın sınıfı ile sahip olduğu sürücü belgesi veya sürücü sertifikası sınıfının ders saat sayıları aynı olanlar, yalnız direksiyon eğitimi dersi sınavına gireceklerinden teorik derslerin sınavına girmezler.

 

c)Sertifikası veya sürücü belgesi olanlardan, G sınıfı sertifika almak isteyenler gerekli belgeler ile birlikte, İş Makinesi Kullanma Yetki Belgesi’ni ( Operatör Belgesi) kurs müdürlüğüne vererek  kuruma kaydolurlar. Herhangi bir sınava tabi tutulmazlar.

Ancak  kayıt belgelerinin birer örneği millî eğitim müdürlüğüne verilir. Diğer kursiyerlerle birlikte “G” sınıfı adaylarını da sertifika düzenlenir. Bu şekilde başvuran “G” sınıfı adaylarından ayrıca sınav ücreti alınmaz.

 

15-Direksiyon eğitimi dersi sınavına, bu Esaslarda belirtildiği şekilde ve akan trafik içinde belirlenmiş olan güzergahta ve en geç saat 09.00’da başlanır.

 

 

 

16-Sınavlar, Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği ekindeki EK-7 ve   EK-7/A “Direksiyon Sınavını Değerlendirme Formu”na göre yapılır.

Sınav güzergahının; bu formlarda belirtilen davranışları ölçmeye uygun, sinyalize edilmiş dönel kavşak, üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşak, çizgi ve levha ile yatay ve düşey işaretleme yapılmış, yaya ve okul geçitlerin bulunması gibi . . . özellikleri taşıması gerekir.

Sınav esnasında değerlendirilecek durumların tamamı değerlendirilir. Formda bulunmayan sorular sorulmaz.

Her kursiyerin direksiyon eğitimi sınav süresi 15 dakikadan az olamaz.

 

17-Sınavlar, belirtilen “Direksiyon Sınavı Değerlendirme Formuna İlişkin Açıklamalar” a göre yapılır.

 

18-Bütün adayların direksiyon sınavları tamamlandıktan sonra sonuç EK:9 formuna yazılır, imzalanır ve Sınav Yürütme Kuruluna verilir.

 

19-Sınav aracının direksiyonunda, sınava girecek aday, çift fren- çift debriyaj sisteminin diğer pedallarında da kurumda görevli bir direksiyon usta öğreticisi bulunur. Kurul, başkan ve üyesi de B bölümünde açıklandığı gibi oturur.

Usta öğreticiler herhangi bir tehlike dışında, araca ve adaya müdahale edemez, sınav kurulunda görev alamaz ve değerlendirmeye katılamazlar.

 

20-Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, direksiyon usta öğreticisinin aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunur. Sınav kurulunca sınavdan önce aletin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

 

 

 

 

7-UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

 

 

A-Direksiyon Sınav Değerlendirme Formuna İlişkin Açıklamalar

             

 

1-Değerlendirme, “Sınav Esnasında Değerlendirilecek Durumlar”ın karşısında yazılı “kötü puan”ların işaretlenmesi suretiyle yapılır.

 

2-Değerlendirmede tükenmez veya dolmakalem kullanılır.

 

3-Her üye, takdir ettiği kötü puanları EK: 7 veya EK: 7 / A formunda daire içine alır ve karşısına paraf  atar. Sonuçta kötü puanları toplayıp formun altındaki yere yazar ve imzalar.

 

4-Başkan ve üye tarafından takdir edilen kötü puan toplamlarının aritmetik ortalaması alınarak ( 0.5 üzerindeki puanlar tama tamamlanarak) yeni bir forma işlenir.

Bu form üzerinde ayrıca bir işlem yapılmaz ve kurul üyesi ile başkan tarafından imzalanır.

Son formdaki sonuç, kursiyerin başarı veya başarısızlığını belirtir.

Son forma yazılan sonuçlar ayrıca üçüncü forma da yazılarak kurs müdürüne verilmek üzere Sınav Yürütme Kuruluna teslim edilir.

 

5-Her kursiyere ait EK-7 ve EK-7/A formları bir araya getirilerek iğnelenip Sınav Yürütme Kuruluna verilir.

 

6-Her ders 100 puan üzerinden değerlendirilir. 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

Kötü puanlarının toplamı 30’ u aşanlar sınavda başarı göstermemiş sayılırlar.

 

8-Sınavda adaya müdahale edilmez, hareketlerinde serbest bırakılır, EK-7 ve EK-7/A formundaki hususlar dışında hareket yapılması istenmez, şaşırtmalı ve hayali durumlara göre uygulama yaptırılamaz.

 

9-Adaya soru sorulmaz.

 

10-Dönüş, şerit değiştirme ...... gibi durumlarda kurallara uyulabilmesi için, yapacağı hareket Adaya önceden objektif şekilde söylenir.

 

( Örnek : Şerit değiştiriniz, ............ dönünüz, öndeki aracı geçiniz, hızınızı artırın veya azaltın ........ gibi ifadeler kullanılır.)

 

11-“Sinyal vererek ............. dönünüz, hızınızı azaltarak durunuz , debriyaja basarak vites değiştirin ....... gibi” adayın davranışını etkileyecek ifadeler kullanılamaz.

 

12-Sınav süresince emniyet kemerinin takılması zorunludur.

 

 

B-Üyelerin Araçlardaki Yerleri

 

 

A1 – A2 sınıfı sertifika sınavlarında, başkan ve üye araca binmez, ancak adayı uygun bir yerden gözleyerek değerlendirme yapar.

F sınıfı sertifika sınavlarında da gerekli görürlerse A1, A2 sınıfında olduğu gibi değerlendirme yapılır.

B, E, H ( Otomobil olan H sınıfı araçlarda ) sınıf sertifika sınavında aday aracın direksiyonunda, usta öğretici çift fren – çift debriyaj sisteminin diğer pedallarında, başkan ve üye ise bir sonraki koltukta otururlar.

C, D sınıfı sertifika sınavında;

Sınav aracında tek şoför mahalli olması halinde sınav iki turda yapılır.

 

1-Aday aracın direksiyonunda, usta öğretici çift fren – çift debriyaj sisteminin diğer pedallarında , başkan da uygun bir yere oturur.

 

2-1.maddede belirtilen işlemler, üye tarafından da yapılarak sınav tamamlanır.

 

C- A1 – A2  Sınıfı Sertifika Sınavları

 

1-A1 – A2 sınıfı sertifika alacakların direksiyon sınavları, sınav güzergahının bulunduğu karayolunda ve akan trafik içinde başlatılır. Karayolu üzerinde veya hemen bitişiğinde , Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin ekindeki EK:7 / A daki krokide belirlenen mesafelere göre seyyar olarak hazırlanan sınav alanında devam ettirilerek tamamlattırılır.

       2-Sınavın krokiye göre uygulanması:

a)     6 metre genişlik, 115 metre uzunluğundaki bir yolun 40 metrelik kısımda motor çalıştırılır ve hareket ettirilir.

b)     Sekiz koni etrafında slalom yaptırılır ve koniler arasından geçmeye sağdan başlatılır.

c)      Konilerin bitiminde sekiz çizdirilir.

d)     Sola dönüş yaptırılır.

e)     Hızlanma : Motorlu bisikletler için azami hız 30 km. motosikletler için 50 km. ye çıkartılır.

f)        Başlangıç konisi hizasında fren yapılır ve durulur.

 

D - Römork Takılarak Yapılacak Sınavlar

 

Yüklü ağırlığı 750 kg’ı geçen römorkları taşıtlarına takarak kullanacakların, ayrı bir uygulamalı sınava girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu sınav römork takılmış araçla yapılır.

E sınıfı sürücü belgesi sahipleri D sınıfı sürücü belgesi ile sürülen araçları kullanabilmeleri için römorklu veya yarı römorklu araçlarla uygulamalı sınava tabi tutulurlar.

Başarılı olanların durumları EK-9 formuna, Aday Bilgi Defterine ve Sertifikalarına yazılır.

 

E - Sağır ve Dilsizler İçin H Sınıfı Sertifika Sınavı

 

Sınav Yürütme Kurulunca H sınıfı direksiyon eğitimi dersi sınavlarında  sınav kurulu üyeleri ve direksiyon dersi usta öğreticileriyle birlikte, teorik ve direksiyon derslerinin eğitiminde bulunan “uzman öğretici” de dahil olur. Ancak değerlendirmeye katılamaz.

 

F - Türkçe Bilmeyen Yabancı Uyrukluların Sınavı :

 

Direksiyon dersi sınavlarında, sınav kurulu üyeleri ile birlikte, öğretici ve “Tercüman Öğretici” de araçta bulunur, ancak değerlendirmeye katılamazlar.